3A期末复习题分类复习卷.doc

上传人:lzf9501 文档编号:99973273 上传时间:2019-03-10 格式:DOC 页数:9 大小:104KB
返回 下载 相关 举报
3A期末复习题分类复习卷.doc_第1页
第1页 / 共9页
3A期末复习题分类复习卷.doc_第2页
第2页 / 共9页
3A期末复习题分类复习卷.doc_第3页
第3页 / 共9页
3A期末复习题分类复习卷.doc_第4页
第4页 / 共9页
3A期末复习题分类复习卷.doc_第5页
第5页 / 共9页
亲,该文档总共9页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
3A期末复习练习之一——字母
1、按顺序写出26个字母,并圈出元音字母。
2、左邻右舍。
1. 2.
Cc Rr
3. Ss 4. Kk
5. I 6. o
3、大小写互换。
rice skating guitar
KITCHEN STAPLER TROUSERS
4、填入下列单词所缺字母,并写出中文意思。
1. pple( )
2. d g ( )
3. b rd( )
4. lephant( )
5. blo e (
五、听力。
3A期末复习练习之二——单词
1、找出与所给单词不属于同类的。
1. ( ) mango A. monkey B. apple C. pineapple
2. ( ) blue A. black B. peaches C. brown
3. ( ) Mrs A. Mr. B. Miss C. Mum
4. ( ) White A. Black B. orange C. Green
5. ( ) brother A. banana B. sister C. mother
6. ( ) her A. my B. your C. she’s
7. ( ) cinema A. ice cream B. supermarket C. the Great Wall
8. ( ) light A. tap B. Walkman C. watermelon
9. ( ) egg A. coffee B. hamburger C. cake
10. ( ) big A. short B. small C. hair
11. ( ) he’s A. I’m B. she’s C. your
12. ( ) thin A. tall B. man C. fat
2、找出与所给单词属于同类的。
1. ( ) English A. long B. Chinese C. pineapple
2. ( ) white A. Black B. Brown C. red
3. ( ) elephant A. mango B. mother C. monkey
4. ( ) night A. milk B. good C. morning
5. ( ) egg A. fat B. cat C. hamburger
6. ( ) long A. tall B. girl C. shirt
7. ( ) milk A. cake B. juice C. jacket
8. ( ) cinema A. school B. brown C. mango
9. ( ) door A. black B. window C. telephone
10. ( ) ten A. peach B. nine C. hair
11. ( ) table A. blouse B. white C. chair
12. ( ) my A. eye B. his C. you
3、找出不属于同一类的单词。
1. ( ) A. pencil B. pencil-box C. zebra
2. ( ) A. skirt B. T-shirt C. short
3. ( ) A. park B. ruler C. Xi’an
4. ( ) A. bike B. apple C. pineapple
5. ( ) A. Miss Gao B. Mr Green C. Mr Li
6. ( ) A. brother B. mother C. Yang Ling
7. ( ) A. home B. school C. bed
8. ( ) A. cake B. tiger C. hamburger
9. ( ) A. ice-cream B. tea C. milk
10. ( ) A. mango juice B. orange C. orange juice
11. ( ) A. cinema B. supermarket C. bus
12. ( ) A. dress B. telephone C. fridge
13. ( ) A. sofa B. chair C. banana
14. ( ) A. brown B. blue C. bird
15. ( ) A. book B. cat C. tiger
3A期末复习练习之三——单选
(
展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 小学课件教学资料 > 数学教学设计 > 三年级


版权所有:www.WDFXW.net 

鲁ICP备14035066号-3