GB 9706.245-2020 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求.pdf

上传人:first2 文档编号:100531605 上传时间:2022-07-11 格式:PDF 页数:40 大小:3.67MB
返回 下载 相关 举报
GB 9706.245-2020 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求.pdf_第1页
第1页 / 共40页
GB 9706.245-2020 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求.pdf_第2页
第2页 / 共40页
GB 9706.245-2020 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求.pdf_第3页
第3页 / 共40页
GB 9706.245-2020 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求.pdf_第4页
第4页 / 共40页
GB 9706.245-2020 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求.pdf_第5页
第5页 / 共40页
亲,该文档总共40页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
书 书 书犐 犆犛 犆 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?犌犅 ? ? ?:?犡?犕犲 犱 犻 犮 犪 犾犲 犾 犲 犮 狋 狉 犻 犮 犪 犾犲 狇 狌 犻 狆犿犲 狀 狋犘 犪 狉 狋 :犘 犪 狉 狋 犻 犮 狌 犾 犪 狉狉 犲 狇 狌 犻 狉 犲犿犲 狀 狋 狊犳 狅 狉狋 犺 犲犫 犪 狊 犻 犮狊 犪 犳 犲 狋 狔犪 狀 犱犲 狊 狊 犲 狀 狋 犻 犪 犾狆 犲 狉 犳 狅 狉犿犪 狀 犮 犲狅 犳犿犪犿犿狅 犵 狉 犪 狆 犺 犻 犲犡 狉 犪 狔犲 狇 狌 犻 狆犿犲 狀 狋犪 狀 犱犿犪犿犿狅 犵 狉 犪 狆 犺 犻 犲狊 狋 犲 狉 犲 狅 狋 犪 犮 狋 犻 犮犱 犲 狏 犻 犮 犲 狊( : ,) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?书 书 书? ?、? ? ? ? ? ? ?、? ? ? ? ? ? ? ?() ? ? ? ? ? ? ? ?、? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(?)? ? 犌犅 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载? ?: ?:?; ? ?:?:?; ? ?:? ?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:? ?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?、?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?、?、?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?; ? ?:?。? ? ?。? ?。犌犅 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载? ? ?:? 。? ?,?:?: ?(? ) ; ?(? ) ; ?、?、?、?、?、?(? ) ; ?()?(? ) ; ?()?(? ) ; ?(? ) ; ?(? ) ; ?(? ) 。?: ?(? , ? ) 。? : ? ?:? 。? : ?: ?,?,?,? “?”?,?:? ? : (? ?) ;? ? : (? ?) ;? : 。?: ?; ?“?” ,?“?” ; ?。?。?。?。?: 。犌犅 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载? ?:?犡? ?、?,?)?。)? ?:? 。 ?:?犡?,?犕犈?。?:?犡?犡?。?: ?; ? ?犆犜?; ?; ?() ; ?; ?; ?,?; ?() ; ?; ?(?) 。?犕犈?,?犕犈?,?。?,?犕犈?犕犈?。?: ? ?犡?。 ?:?犡?;?,?,?。 ?:? ?。犌犅 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载 ? ? ? ?。 、 、 、 ? ?。? ?。 ?:? ?。?、?犕犈?,?。?。? ?。?。?“ ” (?,? ?) ;?“ ” ,?(?,? ? ?,? ? ?) 。?,?:“?”?。“?”?。“?”?。?、? ?。?,? ? ,?,? ?。?、?,? ) 、 )?。?、? ?,?“”?,? ? , ? ?。“?”?、?。?,?,?,?。?,?,?,?。 ?。?,?。?,?(?)?。?,?。?: ? ?:?:?( : ,) ? ?:?:?( : , )?: ?:?、?( : , )犌犅 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载 ?( : , ) ? ?:?( : , ) : ?( ) ?,?、? : ?。?: ?犪 狆 狆 犪 狉 犲 狀 狋狉 犲 狊 犻 狊 狋 犪 狀 犮 犲狅 犳狊 狌 狆 狆 犾 狔犿犪 犻 狀 狊?,?。 ?犪 狏 犲 狉 犪 犵 犲犵 犾 犪 狀 犱 狌 犾 犪 狉犱 狅 狊 犲;犃犌犇?,?(?)?。 : ,? ?:?“?”?“?”?。 ?犫 狉 犲 犪 狊 狋犮 狅犿狆 狉 犲 狊 狊 犻 狅 狀犱 犲 狏 犻 犮 犲?,?。 ?犱 犲 犳 犲 犮 狋 犻 狏 犲犱 犲 狋 犲 犮 狋 狅 狉犲 犾 犲犿犲 狀 狋?犡?。?:?,?。 ?犱 犻 狉 犲 犮 狋犳 狅 犮 犪 犾犱 犻 狊 狋 犪 狀 犮 犲?,?,?。 ?犿犪犿犿狅 犵 狉 犪 狆 犺 犻 犮狊 狋 犲 狉 犲 狅 狋 犪 犮 狋 犻 犮犱 犲 狏 犻 犮 犲?,?。?:?。?:?、?,?。 ?犡?犿犪犿犿狅 犵 狉 犪 狆 犺 犻 犮犡 狉 犪 狔犲 狇 狌 犻 狆犿犲 狀 狋?犡?。 ?狅 狉 犻 犵 犻 狀 犪 犾犱 犪 狋 犪犇犖犌犅 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载?:?“?”? 。 ?狉 犪狑犱 犪 狋 犪?。?。 ,? ?犿犪犿犿狅 犵 狉 犪 狆 犺 犻 犮狋 狅犿狅 狊 狔 狀 狋 犺 犲 狊 犻 狊?犡? ?,?。 ?犮 狅 狀 狋 狉 犪 狊 狋狋 狅狀 狅 犻 狊 犲狉 犪 狋 犻 狅;犆犖犚?。?。 ?,?。 ?: ? ?。? ? ? ? ? ? ? ? 犕犈?犕犈?:?,?犡?。犌犅 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载?。?,?犡?。?:?,?。?,?。?,?,?。?,?。?。?,?、?。?。?: ?犡?,犕犈?,?: ?(?) ; ?(?,?,?) ; ?; ?; ?。?:? ?。?,? ?( )?。?。?。 犕犈?。 犕犈?犕犈?,?。 ?:?犡?犕犈?。?犡?犕犈?,?,?。 犕犈?、?,?。犌犅 库七七 w w w .k q q w .c o m 提供下载 犕犈?犕犈? ?:?犡?,? ?。 ?:?犡?,? ?。?:)犕犈?,?() ,? ? ;)?,? ? ;)?,?;? ? ;)?,?() ;)?。?:? ? ) 。 ?:?犕犈?,?,?: ?,? ,?; ?; ?,?。?: ?: ? ?; ?; ?。?,?。?,?。?:? ? 。 ?: 犡? ?。犌犅 ? ?。 ?。?、?、?。?。?。 ? ?:?。?犡?犡?,?。?,?。?:?,?。?,?犡?犡?,?: ?; ?。?,?。?犡?,?: ?犡?; ?。?。 ? ?:?: ?犡?; ?; ?犡?犡?:犡?;? ?: ?; ?; ?;犡?;?。? ?)?,?。?:犌犅 )?犡?犡?。)?犡?犡?。)?犡?犡?。)? ?,犡? ,? ?,犡?,?。?,? ?犡?,? ,? ,?。? :?、?。)?犡?、犡?。? :?。)?犡?,?。)?犡?,?。)?犡?,?。)?犡?犡?犡?,?犡?犡?。)?,?犡?犡?,?。?,?犕犈?,?。 犕犈?。 ?: ?犡?犡?:)犡?;)?;)?;)? ?;?:? ? ) 。)?;)?;)?;)?,?、?;)?,?。?:犌犅 ?: 犕犈?犕犈? ? ? ? ? ? ? ?犡? ? ? 犕犈?,?。 ?、?: ?,?,?: 犕犈?,? ?,? ?。?。?:? ? ? ) 。 犡?犕犈?犡?犡?犡?犡?,?。?:? ? 。 ? ?: ?犡?犌犅 ?。?:? ? ) 。 犕犈?,?: 犡?犡?,?,?。?。?。 犡?,?犡?。?。?。 ? ?:?犡?,?,?。?犡?,?,?犡?,?。? :?犡?。?犕犈?,?,?,?,?,?。 ? ?:犕犈?,? ?,? 。?:?,?犡?犕犈?犡? ?。?犕犈?犡?,?犡? ?犡?,?,? ?。?,?。?,? ?,?,? 犌犅 ? ?。?,?,? ?,?,?。?: )?犡?,?犡?。 )?犡?,?,?犡?犡?。 )?,?,? ,? ?。?:? ? 。 犕犈?犕犈?,?。 犕犈?:? ?。 ? ?:犕犈?犕犈?,?,?犡?(?、?)?,?。?。?犕犈?,?,?,?。?,?犕犈?。?。?:? ? 。 ? ?:? ?,?,?。 犌犅 ? ?:?。?,?。?,? ?。 ?:?,?。?,犕犈?,?。?。?:? ? 。?: ? ?犡?,?犡?。犡?。?,?犡?。?。? ?,?。 ?,? ? ,? 。?。? ?,?。 ?,?狓、狔、狕?。?,?:)?。?,?。?,?,?。?,?。?,?。?,?,?狓,狔,狕? ?,?。)? 犌犅 ?,?。? ?。?,?,?狓、狔、狕? ?。?,?,?犡?。?。?犡?。?狓、狔、狕?。?,?,?狓、狔、狕?。? ?,?。?,?,?,?,?。)?狓、狔、狕?。 ?,? ?。 ?犡?犕犈?:?犡? ?,? ?。 ? ?。 ? ?。 犕犈? ?。 ?(犘犈犕犛)? ?。 犕犈?,? ?。 犌犅 犕犈? ?: ?犕犈?,?,?。?:?,?,?,?,?,?。 犕犈? ?。 犕犈?犕犈? ?。 ?, ?。?: ? ?,?。?,?犈犕犆?,犈犕犆?,?。?犕犈?。?犕犈?。?。?犕犈?。?。 ?犡?, ?。 犌犅 ? ?:?犡?,?,?,?:?犡?) 。)?。?:?犕犈?。?: ? ? ?) 、)?)?:犘犳犝犐?:犘 ?;犳 ?犡?,?:)?犕犈?,犳 ;?)?犕犈?,犳 ;?)?犕犈?,?犡?,?。犝 犡?;犐 犡?。 ?: 犡? ?,? ?。?犕犈?,?,?。?犡?犕犈?,?,?犡? ?。?,?。?:? ? 。?:? ? 。 犌犅 犕犈?、? ? ? ?:?犡?,?,?。 ? ? ?: ?犡?,?,?,?犡?犡?。?犡?,?,?犡?,?犡?犡?。?,?,?,?。 ?:?:)?。)?,?。)?,?。)?,?。)?犡?,?) ,?)?。)?,? ?。 ?,?,? 。 ?,?。 ?,?。? 犌犅 ?,?。)?犡?,?,?,?。?。 ?: ? ?犡?,?犡?。?犡?,?犡? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,? ? ?犡? ? ? ? ?、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,? ? ?。?:?,?犡?。?。 ? 。?:? ?犡? ?犡?。?: ?。?。 ?,?。 ?。 ?,?。?:?:? , , , , , , , , , , ? ,?: ? , ? , ? ? ? 。?,?。? ?,? ?。? ?。?。?犡? ?。犓犙犓犙 犓犙犓犙 犌犅 ?:犓,犓 ?;犙,犙 ?。 ?,?,? 。?,?:?,?: 犡?犡?犡?; 犡?犡?犡?; ?犡?犡?; ?犡?犡?; ?,?犡?。?,?。? ?,? ?。?。犓犓犓 犓狀狀?:犓,犓, ,犓狀 ?;狀 ?,狀 ;犓 ?。犮 狏犓犓()犓犓() 犓狀犓()狀槡犓?:犮 狏 ?。 ? ?: ?。?犕犈?,?。?,?。?。?。 犌犅 ?,?犡?。?,?。?。 ?。?犡?。 ?:?,?,?。?:? ?。 ?: 犡?:?() ; 犡?:?() ; ?:?()?() ; ?:?()?() ; ?:?() 。?,?。 ? ?: ? ?犡?犡?,?。?,?、?,?。?,? ?。 犡?:)犡?,?;)犡? ;)?。 犡?犡?犡?,?,犡? ?。 犌犅 ?犡?,?( ) 。?。?犡?,?。?:?,?。 ?犡?,?,?犡?( ) 。?。?,?。 ? 犡?犡? ?犡?,?、?犡?,?、?。?犡? ?,?。?,?。 犡?犡?、犡?。?犡?、犡? ?。?犡?、犡?犡? ?。 ?、犡?。?犘?。 ?犡?。?犡?。 犌犅 ?犡?,?。?,?。?。 ?:?、?犡?,?。?,?。 ?:?犡?犡?,?。?,?。 ?: ?犡?犡?。?:?,?。?,?。?。 ?犡?犡?:?,?犡?,?犡?。?犡?犡?,? ?。?犡?犡?。?犡?犡?,?犡?。?犡?犡?,? ?犡?。?,?,?犡?,?。?犡?。?犡?,?、?、?(?) ,?。)? 犌犅 ?。?犡?。)?:)?,?。)?犡?,?,?。?。)?,? ?。?犡?,?。)? ,? 。?,? ? ?。?。? ? 。)?,?,?。)?。?,?、?。?,?,?,?。?,?,?,?。)?,?、?。?,?,?。)? ?。 ?。)? ?,? ?。 ?犡?犡? ?:?,?犡?,?犡?。?,?,?,?。?,?。?犡?。?犡?,?、?、?、?(?)?(?) ,?。?犡?,?(?,?,?)?。 犌犅 ?
展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 国家标准GB


版权所有:www.WDFXW.net 

鲁ICP备14035066号-3