GBT29639-2020.pdf

上传人:first2 文档编号:100000017 上传时间:2021-05-05 格式:PDF 页数:14 大小:864.43KB
下载 相关 举报
GBT29639-2020.pdf_第1页
第1页 / 共14页
GBT29639-2020.pdf_第2页
第2页 / 共14页
GBT29639-2020.pdf_第3页
第3页 / 共14页
GBT29639-2020.pdf_第4页
第4页 / 共14页
GBT29639-2020.pdf_第5页
第5页 / 共14页
亲,该文档总共14页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
书 书 书 犐 犆犛 犆 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 犌犅犜 ? ? ? 犌狌 犻 犱 犲 犾 犻 狀 犲 狊犳 狅 狉犲 狀 狋 犲 狉 狆 狉 犻 狊 犲 狊狋 狅犱 犲 狏 犲 犾 狅 狆犲犿犲 狉 犵 犲 狀 犮 狔 狉 犲 狊 狆 狅 狀 狊 犲狆 犾 犪 狀犳 狅 狉狑狅 狉 犽狆 犾 犪 犮 犲犪 犮 犮 犻 犱 犲 狀 狋 狊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(?)? ?(?)? ?(?)? ? 犌犅犜 ? ? ?。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。? ?,?: ?(?, ?) ; ?(? , ? ) ; ?(? , ? ) ; ?,?,?(? ?, ? ) ; ?,?,?(? , ? ) ; ?,? ?、 ? ? ?(? 、 、 ) ; ?“?” 、?“? ?” (?、?) 。 ?。 ?( )?。 ?:?、?、? ?。 ?:?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、 ?、?、?、?、?、?、?。 ?: 。 犌犅犜 ? ? ? ?、?、? ?、?。 ?(?)?,?、? ?。 ? ?。?,? ?。?,?(?)?。 ? ? ?。 ?犲犿犲 狉 犵 犲 狀 犮 狔狉 犲 狊 狆 狅 狀 狊 犲狆 犾 犪 狀 ?,?。 ?犲犿犲 狉 犵 犲 狀 犮 狔狉 犲 狊 狆 狅 狀 狊 犲 ?,?。 ?犲犿犲 狉 犵 犲 狀 犮 狔犲 狓 犲 狉 犮 犻 狊 犲 ?,?。 ?犲犿犲 狉 犵 犲 狀 犮 狔狉 犲 狊 狆 狅 狀 狊 犲狆 犾 犪 狀狉 犲 狏 犻 犲 狑 ?。 ? ? ?、?、?、? ?、?、?、?。 ? ?,?,?(?、?、?、? 犌犅犜 ?、?、?、?)?,?,?,? ?。?、? ?。 ? ?: )?、?、?、?; )?、?、?、?、?; )?、?(?)?; )?、?、?、?; )?、?; )?、?。 ? ?,?(?) ,?: )?,?; )?、?; )? ?。 ? ?,? ?(?) ,?: )?、?、?、?; )?、?、?; )?、?; )?、?、?。 ? ?、 ?、?、?,?,? ?,?、?、?,?、?、?。? ?。 ?: )?,?、?,? ?; )?,?; )?,?,? ?,?; )?,?、?、?、? ?,?。 ? ?,?,? ?,?,?,?,? 犌犅犜 ?。? 。 ? ? ?,?。? ?、?。? ?。 ? ?:?、?、? ?、?、?、?。 ? ?: )?。?,?,?、?、? ?、?。 )?。?,?,? ?,?;?,? ?;?(?) ,?。? ?,?。 )?。?,?。? ?,?,? ?,?。 ? ?,?。 ? ? ?、?。? ?、?,?、?,? ?,?。 ? ?,? ?、?。 ? ?,?、 ?、?。 ?、?,?, 犌犅犜 ?。 ? ?,?、? ?。?、?、?,? ?、?。 ?、?,?。 ? ? ? ?。 ? ?、?,?,? ?。?。 ? ?(?)?(?)?。? ?,?、?。 ? ? ? ?、?、?、?,?、? ?、?、?,?、? ?。 ? ?。?、 ?、?,? ?,?,? ?。 ?, ?,?,? ?。 ?, ?,?,?,? ?。 ? ? ?、?。 犌犅犜 ? ?,?、?、?、?。 ? ?、?。 ? ?,?,?、?、?、?、 ?。 ? ?、?、?、?、?、? ?,?。 ? ?,?(?)?、?,? ?(?)?。 ? ?、?。 ? ?、?、?。 ? ? ?,?。 ? ?,?、?。 ? ?、?、?、?、?、?、? ?,?。 ? ?(?:?、?、?、?、 ?、?) 。 ?: ?,?。 犌犅犜 ? ? ?,?。 ? ?(?)?(?)?。? ?。?,?、? ?。 ? ?,?、?、?、?、? ?。 ? ?、?,?,? ?。 ? ?。 ?:? ?。 ? ? ?(?) 。 ? ?。 ? ?: )?。?,?、?、? ?、?。 )?。?、?、?、?、? ?。 )?、?,? ?。 ? ?、?、?。 犌犅犜 ? ? ?、?、?、?、?、?,?、?、 ?、?、?、?。 ? ?。 ? ?,?、? ?(?) 。 ? ?、?、?、?、?、?、? ?。 ?、 ? ?、?。 ? ?、?、?。 ?、 ? ?: )?; )?、?; )?(?)?; )?、?、?、?; )?、?; )?、?、?; )?; )?。 ? ?。 犌犅犜 ?犃 (?) ? 犃 ? ?(?) 。 犃 ? ?、?、?(? ?) 。 犃 ? ?(?) 。 犃 ? ?。 犌犅犜 ?犅 (?) ? 犅 ? ?,?、?、? ?(?) 。 犅 ? ?(?) 。 犅 ? ?,?,? ?。 犌犅犜 ?犆 (?) ? 犆 ? ?、?、?、? ?。 犆 ? ?。 犆 ? ?,?: )?; )?; )?、?; )?、?(?) ; )?,?。 犌犅犜 ? ? ? ?(? ?) ?(?) 犌犅犜
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 国家标准GB

版权所有:www.WDFXW.net 

鲁ICP备09066343号-25